طرح درسي براي آمار و مدل سازي بر مبناي نظريه يادگيري در حد تسلط :

 تهيه و تنظيم : صبري اختري‌راد

تدريس يك علم نيست بلكه يك هنر است .اگر تدريس يك علم بود  بهترين روش تدريس وجود داشت و همه بايد مانند آن تدريس مي كردند. اما چون تدريس يك علم نيست آزادي عمل بسيار واحتمال  بيشتر ي براي تفاوت هاي شخصي وجود دارد.(جرج پوليا)

در فرايند هاي يادگيري عوامل متعددي تا ثير گذارند .از جمله اين عوامل مي توان به ويژگي هاي فردي دانش آموزان  نقش معلم در فرآيند ياددهي ـ ياد گيري تكنولوژي آموزشي و روش هاي آموزشي محتواي رياضيات مدرسه اي وشرايط اقتصادي فرهنگي وسياسي حاكم بر محيط زندگي دانش آموز اشاره كرد.ازبين اين عوامل محتواي آموزشي و روش تدريس نقش مهمي را در برنامه درسي ايفا مي كنند.

با توجه به نظام متمركز آموزشي كشور ما امكان تاثير معلم بر محتواي آموزشي تقريبا وجود ندارد وتنها مولفه اي را كه معلم مي تواند بر آن تا ثير گذار باشد روش تدريس است.

با توجه به اينكه در جوامع پيشرفته امروزي با پيشرفت علم از روش هاي نوين تدريس مبتني بر نظريه هاي جديد يادگيري استفاده مي شود همواره استفاده از اين روش ها مورد توجه متخصصان آموزش رياضي بوده است.اما با توجه به وضعيت نظام آموزشي و كمبود امكانات و محدوديت هاي موجود و عدم انگيزه كافي معلمان براي ايجاد تغيير وتحول  كمتر اين روش ها مورد توجه معلمان قرار گرفته است .گرچه دراينجا هدف ما بررسي عدم استقبال معلمان از اين روش ها نمي باشد.اما ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه اغلب معلمان دلايل عدم استفاده از اين روش ها را شلوغي كلاس ها وكمبود امكانات ذكر مي كنند اما لازم به ذكر است كه كشور كره جنوبي برنامه هاي پنج ساله توسعه را هم زمان با ايران شروع كرده وكلاس هاي درسي كشور كره جنوبي هم چون كلاس هاي درسي ايران از نظر تعداد دانش آموز شلوغ است وحتي در بعضي از موارد شلوغ تر هم هست اما هم در مطالعه تيمز و هم در مطالعه تكرار تيمز عملكرد بسيار خوبي نسبت به ساير كشورهاي جهان داشتند.كه يكي از دلايل آن استفاده از الگوهاي نوين تدريس مي باشد.

پس علت ضعف عملكرد تنها به كمبودهاي كلاس درس برنمي گردد بلكه به عواملي ما نند نحوه ارزش يابي نحوه تدريس و غيره … نيز بستگي دارد.

با توجه به مطالب گفته شده و اعتراف به فاصله وضعيت موجود با وضعيت مطلوب  هدف ما در اين نوشتار آشنايي با يكي از نظريه هاي يادگيري به نام يادگيري در حد تسلط مي باشد و ضمن معرفي آن به طرح درسي بر مبنا آن نظريه خواهيم پرداخت.  

معرفي نظريه يادگيري در حد تسلط

فلسفه زير بناي روش آموزش يادگيري در حد تسلط بر اين نظريه استوار است كه در شرايط منا سب آموزشي عملا مي توانند همه آنچه را كه به آنها آموزش داده مي شود را به خوبي  ياد بگيرند.همچنين بر طبق اين نظر معلمان مي توانند فعاليت هاي آموزشي خود را به گونه اي طرح ريزي كنند كه با اطمينان اين پيشرفت را در ياد گيرندگان خود به انتظاربكشند.

نظريه  زيربناي روش آموزش براي ياد گيري در حد تسلط ابتدا در مدل يادگيري جان كارول ارائه شد ، و بعدها اين نظريه به وسيله بلوم گسترش يافت و به صورت يك روش آموزشي با نام روش يادگيري در حد تسلط‏آموزي تدوين گرديد

طبق مدل كارول ، يادگيري آموزشگاهي پديده‏اي مبتني بر زمان است يعني هر چه زمان يادگيري بيشتر باشد مقدار يادگيري نيز بيشتر خواهد بود بلو در تاييد اين مطلب اظهار داشته‏ است كه اگر دانش آموزان يك كلاس از لحاظ نمرات واستعداد يادگيري داراي توزيع بهنجار باشند و فرصت يادگيري ( زمان داده شده به آنها براي يادگيري ) و كيفيت آموزش براي همه آنها يكسان باشد تعداد كمي از اين دانش آموزان در يادگيري به حد تسلط خواهند رسيد اما از سوي ديگر اگر به فرد فرد دانش آموزان فرصت يادگيري مورد نياز آنها داده شود و كيفيت آموزش نيز متناسب با نيازهاي فردي آنها باشد آنگاه حدود 95 درصد آنها را در يادگيري مطالب درس به حد تسلط خواهند رسيد وبه عبارت ديگر تاثير تفاوت هاي فردي دانش آموزان از لحاظ استعدلد يادگيري بر پيشرفت تحصيلي آنها در درسهاي آموزشگاهي چندان قابل توجه نيسست

حال با توجه به توضيحات بالا مي‏خواهيم يك طرح درس را با توجه به يادگيري در حد تسلط ارائه دهيم

عنوان درس : ( در اين قسمت عنوان كلي درس نوشته مي‏شود )

آشنايي با شاخص‏هاي پراگندگي

اجزاء محتواي درس : ( در اين قسمت ريز مواد درسي و عناوين فرعي آن به تفكيك و تفصيل نوشته مي‏شود )

1-  آشنايي با دامنه تغييرات

2-   آشنايي با واريانس 

3-   آشنايي با انحراف معيار 

4-    آشنايي با ضريب تغييرات

5-  پرورش اين طرز تفكر در دانش آموزان كه در بررسي مسائل مختلف فقط به يك جنبه آن مسئله قناعت نكرده بلكه آن مسئله را از جهات مختلف مورد بررسي قرار دهند

هدفهاي آموزشي :

در اين قسمت هدفهاي آموزشي درس به صورت هدفهاي رفتاري و با توجه به يكي از طبقه بنديهاي هدفهاي آموزشي مثلاً طبقه بندي بلوم نوشته مي‏شود 

1-  با داشتن نمونه دانش آموز بتواند دامنه تغييرات را محاسبه كند

2- دانش آموز بتواند مواردي را دامنه تغييرات را كه د رتفسير جامعه مفيد است را تشخيص دهد و مواردي را كه تفسير جامعه مفيد نيست  را نيز تشخيص دهد.

3- دانش آموز بتواند واريانس را محاسبه كند ( به طور مستقيم يا با از استفاده جدول )

4-  دانش آموز بتواند  جامعه را با استفاده از واريانس تفسير كند .

5-  در بررسي يك جامعه از تلفيق واريانس و ميانگين استفاده كند .

6-   در بررسي يك جامعه از تلفيق واريانس و ميانگين استفاده كند .

7-  دستور محاسبه انحراف معيار را بداند .

8-  دستور محاسبه ضريب تغييرات را بداند .

9- با توجه به موارد استفاده  ضريب تغييرات از اين شاخص در بررسي مسائل استفاده كند .

رفتارهاي ورودي: (در اين قسمت ويژگي هاي ورودي دانش آموزان را كه براي هدف هاي آموزشي درس پيش نياز به حساب مي آيند نوشته مي شود.)

1-  آشنايي  با جامعه با ونمونه و ويژگي هاي آنها

2-  آشنايي  با متغير هاي تصادفي و دسته بندي متغير هاي تصادفي

3-  آشنايي  با جدول فراواني

4- آشنايي  با انواع نمودارها (مستطيلي  چند بر فراواني  دايره اي  و ساقه وبرگ )

5-  آشنايي  با شاخص هاي مركزي ( ميانگين  مد ميانه  و نمودار جعبه اي )  .

ارزش يابي تشخيصي يا سنجش آغازين :

در اين قسمت آزمون كاملي براي سنجش ويژگي هاي ورودي پيش نياز دانش آموزان تهيه مي شود تا در آغاز آموزش به اجرا در آيد .

آموزش ترميمي يا جبراني:

بعد از اجراي ارزشيلبي تشخيصي چنانكه معلوم شود كه تعدادي از يا د گيرند گان يا همه آنها از لحاظ ويژگي هاي ورودي كمبود هايي را دارند بايد پيش از آموزش اصلي معلم نسبت به رفع اين كمبودها اقدام نمايد .

روش ها و مواد آموزشي:

در اين قسمت روش ها فنون و مواد آموزشي متناسب با هدف هاي آموزشي نوشته مي شود .كه در مورد بحث بالا مي توان الگوي زير را مطرح نمود .

-         تعريف دامنه تغييرات

-         نحوه محاسبه دامنه تغييرات

-         مثال هايي جهت بيان نقاط قوت وضعف دامنه تغييرات

-         تعريف واريانس

-         بيان نحوه محاسبه واريانس به طور مستقيم يا با استفاده از جدول

-         ويژگي هاي واريانس

-         معرفي واريانس به عنوان يك شاخص تكميل كننده ميانگين در بررسي جامعه

-         تعريف انحراف معيار

-         روش محاسبه انحراف معيار

-         دلايل انتخاب انحراف معيار

-         مثال هايي از موارد فوق

-         تعرف ضريب تغيرات

-         روش محاسبه ضريب تغيرات

-         موارد استفاده از ضريب تغيرات

-  مثال هايي از محيط اطراف كه براي بررسي آن به بيش از يك شاخص احتيا ج است

ارزش يابي تكويني:

در اين قسمت براي هر هدف آموزشي يا مجموعه اي از هدف هاي وابسته به هم يك آزمون مختصر و دقيق تهيه مي شود تا بتوان به وسيله آن آزمون ميزان يادگيري دانش آموزان ونواقص يادگيري آنها را در هريك از هدف هاي آموزشي به دقت تعيين كرد و بلا فاصله پس از اجراي اين  آزمون و پيش از آموزش هدف هاي جديد به رفع نواقص يادگيري  دانش آموزان در مورد آن هدف اقدام نمود .

ارز ش  تراكمي:

در اين قسمت يك آزمون جامع نهايي كه همه هدف هاي آموزشي درس را شامل شود تهيه مي گردد  هدف آزمون تكويني مرحله قبل شناسايي مشكلات يادگيري در جريان آموزش است در حالي كه هدف آزمون تراكمي تعيين مقدار يادگيري  دانش آموزان از كل هدف ها  و محتواي درس مي باشد  بر اساس نتايج حاصل از اين ارزشيابي در مورد ياد گيري نهايي دانش آموزان قضاوت مي شود وبه آنها نمره داده مي شود

ارزش يابي از طرح درس :

در اين قسمت ميزان اثر بخشي طرح آموزشي معلم با توجه به توفيق ياد گيرندگان در رسيدن به هدف هاي آموزشي مورد قضاوت قرار مي گيرد چنانكه همه دانش آموزان در رسيدن به هدف هاي آموزشي موفق نشوند معلم بايد در مراحل قبلي طرح   خود به دنبال مشكلات به جسنجو بپردازد و آنها را پيدا كرده وهنگام تهيه و اجراي درس هاي ديگر آنها را برطرف نمايد.

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۷ساعت 22:56 توسط سلیمان آوری دبیر ریاضی شهرستان مهاباد |